Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. občanského zákoníku)


Dlužník:
, nar.:
, bydliště:
, občanství:
Dlužník:
IČO:
sídlo:
zast.:
jiné údaje:

- Odebrat dlužníka

+ Přidat dalšího dlužníka



Dlužník:
nar.:
bydliště:
občanství:
Dlužník:
IČO:
sídlo:
zast.:
Jiné údaje:
(ďalej len "dlžník")
tímto uznává co do důvodu i výše svůj dluh vůči
věřiteli:
nar.:
bydliště:
občanství:
věřiteli:
IČO:
sídlo:
zast.:
jiné údaje:
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Zde uveďte výši dluhu, kterou je dlužník povinen uhradit:
Výše dluhu:
(slovy:
).
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(dále jen "dluh")
Vyberte, jak dlužník vrátí dluh (jednorázově / ve splátkách):
Dlužník se zavazuje uhradit dluh jednorázově nejpozději do
.
Vyberte, zda budou splátky měsíční (v měsíčním intervalu) nebo jiné než měsíční:
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
vždy
. První splátka je splatná
. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně:
. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Vyberte způsob, jakým dlužník vrátí dluh (v hotovosti / bankovním převodem):
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli v hotovosti v místě bydliště (sídla) věřitele.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu
.
V případě, že se chcete s dlužníkem dohodnout na dalších podmínkách smlouvy, vložte je tu:
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů jedním rozhodcem Mgr. Kateřinou Celnarovou (advokátka zapsaná v seznamu ČAK pod ev. č. 10455). Pro případ, že se stanovený rozhodce tuto funkci nebude moci z jakéhokoli důvodu vykonávat, bude věc projednána obecným soudem. Doručovací adresou rozhodčího řízení je: Rozhodčí řízení ČR s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno-střed-Veveří (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek se vybírá za každý spor a činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má doručenou vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce je povinen se vždy řídit právními předpisy a nesmí rozhodovat ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce v rozhodčím řízení aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven v ustanoveních této rozhodčí doložky, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný a vede rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V
, dne
.............................
....................................................................
DlužníkVěřitel
Poslat vytvořené uznání dluhu na tuto emailovou adresu:

Google reklama