Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

Uznání dluhu a promlčení Je možné uznat promlčen dluh?

Uznat možná i promlčený dluh. Uznávací projev dlužníka bude mít právní účinky pouze tehdy, pokud dlužník věděl, že dluh je promlčen. Pokud dlužník platně uznal promlčen dluh, dlužník se již nebude moci bránit námitkou promlčení. Dlužník však může dokazovat, že dluh nevznikl, případně že v době, kdy ho uznal, dluh neexistoval.

Pokud jde o způsob uznání dluhu platí, že k tomu, aby bylo uznání dluhu platné, je třeba, aby byl zřejmý důvod a výše dluhu. Určitě doporučujeme při koncipování uznání dluhu uvést do listiny i konkrétní údaje (například ze smlouvy o půjčce nebo faktur). Není však neplatné takové uznání dluhu, které odkazuje na přílohu uznání dluhu, pevně spojenou s podepsaným uznáním dluhu nebo na konkrétní upomínku, kterou věřitel adresoval dlužníkovi, přičemž z této upomínky je zřejmá výše a důvod dluhu uveden.

V případě, kdy by dlužník před uplynutím promlčecí doby písemně uznal pohledávku věřitele co do důvodu a výše (§ 558), začne běžet nová, desetiletá promlčecí doba (§ 110 odst. 1). Takové uznání dluhu však vůči ručiteli nemá žádné účinky, pokud s tím ručitel nevyslovil souhlas. Ručitel, který nevyslovil souhlas s uznáním dluhu dlužníkem, může proto po uplynutí obecné tříleté promlčecí doby namítat promlčení. Uznáním dluhu dlužníkem se jeho právní postavení nemění.

Zákon výslovně neurčuje, v jaké formě má ručitel vyslovit souhlas s uznáním dluhu. Z povahy věci az toho, že souhlas je součástí stávajícího ručitelského závazku, který musí mít písemnou formu, vyplývá, že i na takový souhlas se vyžaduje písemná forma.