Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: ...................................... (slovem: ......................................).
Důvod vzniku dluhu: Dear uznanidluhu.cz owner, In an alarming 10 Dec 2019 article in CNN, Morgan Stanley has proclaimed that we may see the “MOTHER OF ALL RECESSIONS” in 2020. The recession has already started. What are you doing to prepare for it? Click here for a bona-fide solution http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome In the recent minor recession of 2018, people lost jobs, livelihoods and assets. Imagine what would happen if the major one hits? It will be an economic tsunami! You have an obligation to protect your finances at any cost. Here’s a way to thrive in any market. http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome Here’s to a breakthrough 2020. Best, P.S. If you’re living from paycheck to paycheck, you’re in the most danger if things go wrong and companies start cutting jobs. Click here for a Plan B that can even make you rich http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome UNSUBSCRIBE http://www.zoomsoft.net/unsubscribe
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh jednorázově nejpozději do .......................................
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Dear uznanidluhu.cz owner, In an alarming 10 Dec 2019 article in CNN, Morgan Stanley has proclaimed that we may see the “MOTHER OF ALL RECESSIONS” in 2020. The recession has already started. What are you doing to prepare for it? Click here for a bona-fide solution http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome In the recent minor recession of 2018, people lost jobs, livelihoods and assets. Imagine what would happen if the major one hits? It will be an economic tsunami! You have an obligation to protect your finances at any cost. Here’s a way to thrive in any market. http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome Here’s to a breakthrough 2020. Best, P.S. If you’re living from paycheck to paycheck, you’re in the most danger if things go wrong and companies start cutting jobs. Click here for a Plan B that can even make you rich http://www.zoomsoft.net/PerpetualIncome UNSUBSCRIBE http://www.zoomsoft.net/unsubscribe
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V Roma, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //