Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: 199.746 Kč (slovem: ......................................).
Důvod vzniku dluhu: Dluh vznikl za dodávky LPG(propan-butanu)na čerpací stanici v Petřvaldě. Seznam dlužných faktur: fa.č.-20190972 ze dne 2.7.2019-15000 KČ, fa č.-20191049 ze dne 15.7.2019-34685 KČ, fa č.-20191141 ze dne 1.8.2019-26059 KČ, fa č.20191175 ze dne 6.8.2019-40148 KČ, fa.č.-20191202 ze dne 9.8.2019-22854 KČ, fa.č.-20191213 ze dne 13.8.2019-32377 KČ, fa.č.-20191263 ze dne 23.8.2019-14339 KČ, fa.č.-20191425 ze dne 27.9.2019-14284 KČ,
(dále jen "dluh")
Dlužník bude splácet dluh ve splátkách následovně: . V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V Žabni, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //