Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : .................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: 36.788 Kč (slovem: =třicetšesttisícsedmsetosmdesátosmkorunčeských).
Důvod vzniku dluhu: Dluh vznikl přisvojením si následujících částek tak, že Dlužník převzal zboží od dodavatele Věřitele, obdržené faktury si uplatnil oproti denním tržbám restaurace Unique, kterou Věřitel provozuje, dodavateli (řeznictví-uzenářství Mašek Josef, IČO: 12486329 se sídlem Praha 10, Ve Stínu 7/168) však za tyto nezaplatil. Jedná se o částky 2.499,- Kč ze dne 7.7.2016 dále 5.725,- Kč ze dne 16.8.2016 dále 8.039,- Kč ze dne 26.8.2016 dále 5.170,- Kč ze dne 21.9.2016 dále 3.951,- Kč ze dne 18.10.2016 dále 5.033,- Kč ze dne 12.10.2016 a 6.371,- Kč ze dne 6.10.2016.
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh jednorázově nejpozději do 20.ledna 2017.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Dlužník si je vědom, že jeho jednání naplňuje znaky spáchání přečinu zpronevěry podle trestního zákona. Neuhradí-li uznaný dluh do dne 20. ledna 2017 v plné výši, Věřitel podá ve věci trestní oznámení a škodu bude vymáhat soudní cestou trestně-právní i občansko-právní.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V Praze, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //