Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ......................................, IČO: ......................................, sídlo: ...................................... , zast.: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: ...................................... (slovem: ......................................).
Důvod vzniku dluhu: неимоверный объем пользователей авто в наше время не беспокоятся о своих колесах до тех пор, пока резко не затормозят. если протектор становится очень тонким, то "обувь" для автомобилей приходит в плохое состояние. Примите к сведению! Одной из значимых покупок, которые совершают любители авто, непосредственно являются покрышки. Согласно наставлениям наших специалистов, вовремя произведенная установка шин вашего средства передвижения важна для безопасности на трассе. <a href=https://piatamuncii.md/ro/company/kormoran>https://piatamuncii.md/ro/company/kormoran</a> покупка новых колес может оказаться трудной проблемой. Вы сталкиваетесь с немалым ассортиментом брендов, размеров и моделей колес , в связи с этим с легкостью можно потеряться. С целью получить радость от вождения, приобретайте покрышки, которые не противоречат вашему стилю управления. Вам требуется помощь в выборе подходящих покрышек для вашего авто? наш персонал профессиональных экспертов поможет вам своими умениями. Вам нравится удобная езда? Или вы ставите превыше всего ощущать каждый поворот? Супер! наши безупречные специалисты быстро предложат вам идеальные покрышки! сотни факторов вредят вашей "обуви" для авто. Начиная от повреждений и заканчивая озоном. при условии, что вы закажите неправильные колеса, то вы можете понизить производительность вашего авто и его способность справляться с любым климатом. Скаты вашей легковушки усердно работают всегда, когда вы выезжаете на шоссе. лучший способ почуять, пришло ли время присматривать новые шины для вашего автомобиля, — это возложить их проверку профи. в нашем автосервисе вы сможете приобрести покрышки прославненных марок и брендов! И все по невысоким ценам! Поможем определить нужным вам! наша автомастерская ставит на первое место потребности клиента. учитывая этот факт большое число автомобилистов доверяет нам! Мы гарантируем качество! милости просим! И убедитесь сами!
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh jednorázově nejpozději do .......................................
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
неимоверный объем пользователей авто в наше время не беспокоятся о своих колесах до тех пор, пока резко не затормозят. если протектор становится очень тонким, то "обувь" для автомобилей приходит в плохое состояние. Примите к сведению! Одной из значимых покупок, которые совершают любители авто, непосредственно являются покрышки. Согласно наставлениям наших специалистов, вовремя произведенная установка шин вашего средства передвижения важна для безопасности на трассе. <a href=https://piatamuncii.md/ro/company/kormoran>https://piatamuncii.md/ro/company/kormoran</a> покупка новых колес может оказаться трудной проблемой. Вы сталкиваетесь с немалым ассортиментом брендов, размеров и моделей колес , в связи с этим с легкостью можно потеряться. С целью получить радость от вождения, приобретайте покрышки, которые не противоречат вашему стилю управления. Вам требуется помощь в выборе подходящих покрышек для вашего авто? наш персонал профессиональных экспертов поможет вам своими умениями. Вам нравится удобная езда? Или вы ставите превыше всего ощущать каждый поворот? Супер! наши безупречные специалисты быстро предложат вам идеальные покрышки! сотни факторов вредят вашей "обуви" для авто. Начиная от повреждений и заканчивая озоном. при условии, что вы закажите неправильные колеса, то вы можете понизить производительность вашего авто и его способность справляться с любым климатом. Скаты вашей легковушки усердно работают всегда, когда вы выезжаете на шоссе. лучший способ почуять, пришло ли время присматривать новые шины для вашего автомобиля, — это возложить их проверку профи. в нашем автосервисе вы сможете приобрести покрышки прославненных марок и брендов! И все по невысоким ценам! Поможем определить нужным вам! наша автомастерская ставит на первое место потребности клиента. учитывая этот факт большое число автомобилистов доверяет нам! Мы гарантируем качество! милости просим! И убедитесь сами!
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V ......................................, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //