Aktuální znění

Uznání dluhu ve smyslu zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákoník

vytvořte si vlastní uznání dluhu rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5

PŮJČKA IHNED

// začátek dokumentu Uznání dluhu - vzor //

Uznání dluhu

(podle § 2053 a nasl. Občanského zákoníku)

Dlužník : .................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "dlužník")
tímto uznává co do důvodu a výše svůj dluh vůči
věřiteli: ...................................... nar.: ......................................, bydliště: ......................................, občanství: ......................................
(dále jen "věřitel")
(dále spolu i jako "smluvní strany")
Výše dluhu: 139.000 Kč (slovem: sto třicet devět tisíc korun českých).
Důvod vzniku dluhu: Předmětem smlouvy o uznání dluhu je půjčka na podnikání v celkové výši 139.000,-Kč
(dále jen "dluh")
Dlužník se zavazuje uhradit dluh věřiteli v pravidelných měsíčních splátkách ve výši1.200 Kč vždy do 15. dne v měsíci. První splátka je splatná 15.2.2019. V případě, že se dlužník zpozdí byť jen s jednou splátkou, věřitel má právo požadovat uhradit celý dluh.
Smluvní strany se dohodly, že dlužník vrátí dluh věřiteli převodem na číslo účtu .......................................
Dlužník se zavazuje, že dlužnou částku ve výši 139.000,- Kč uhradí věřiteli nejpozději do 31.12. 2020. Dluh bude hrazen dle následujícího splátkového kalendáře: - únor 2019: 1. splátka ve výši 1.200,-Kč - březen 2019: 2. splátka ve výši 1.200,-Kč - duben 2019: 3. splátka ve výši 1.200,-Kč - květen 2019: 4. splátka ve výši 1.200,-Kč - červen 2019: 5. splátka ve výši 1.200,-Kč - červenec 2019: 6. splátka ve výši 1.200,-Kč - srpen 2019: 7. splátka ve výši 1.200,-Kč - září 2019: 8. splátka ve výši 1.200,-Kč - říjen 2019: 9. splátka ve výši 1.200,-Kč - listopad 2019: 10. splátka ve výši 1.200,-Kč - prosinec 2019: 11. splátka ve výši 57.500,-Kč - leden 2020: 12. splátka ve výši 1.200,-Kč - únor 2020: 13. splátka ve výši 1.200,-Kč - březen 2020: 14. splátka ve výši 1.200,-Kč - duben 2020: 15. splátka ve výši 1.200,-Kč - květen 2020: 16. splátka ve výši 1.200,-Kč - červen 2020: 17. splátka ve výši 1.200,-Kč - červenec 2020: 18. splátka ve výši 1.200,-Kč - srpen 2020: 19. splátka ve výši 1.200,-Kč - září 2020: 20. splátka ve výši 1.200,-Kč - říjen 2020: 21. splátka ve výši 1.200,-Kč - listopad 2020: 22. splátka ve výši 1.200,-Kč - prosinec 2020: 23. splátka ve výši 56.300,-Kč Dlužník je oprávněn splácet i ve vyšších splátkách a splatit tak dluh v dřívějším termínu.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud se dlužník dostane do prodlení se zaplacením dluhu, dlužník se zavazuje uhradit věřiteli zákonný úrok z prodlení podle Občanského zákoníku a to ode dne následujícího po dni splatnosti dluhu až do úplného zaplacení. Tímto uznáním dluhu není dotčen nárok věřitele požadovat od dlužníka nároky vzniklé před podpisem tohoto uznání dluhu (například úrok z prodlení, smluvní pokuty a jiné).
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z tohoto právního vztahu, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Zásilka se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení podle o. s. ř.. Ustanovení této rozhodčí doložky upravující postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran ve smyslu § 19 odst. 1 ZRŘ. Není-li postup upraven, postupuje rozhodce v řízení způsobem, který považuje za vhodný (§ 19 odst. 2 ZRŘ), a to s přiměřenou aplikací ustanovení o. s. ř. (§ 30 ZRŘ).
Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že tento dokument podepsali svobodě a vážně.
V ......................................, dne .............................
................................... .................................
         Dlužník                                                                                                          Věřitel

// Konec dokumentu uznáním dluhů - vzor //